Работаем с клиентами из любой точки мира
заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Спасибо, Ваша заявка принята.

В ближайшее время менеджер свяжется с Вами.

Отдел сбыта
Написать нам
Главная / О нас / Информация эмитента / Річна інформація 2016 рік.

Річна інформація 2016 рік.

24-04-2017

Річна інформація 2016 рік.

 

Аудиторська фірма

«Рада-аудит»

73000, м. Херсон, вул. 9 Січня, 21/29,

тел. (факс) (0552) 45-46-11, 45-46-12

 

E-mаil:

                                                                                                                                    

 

                              АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК

                                   (Звіт незалежного аудитора)

                                      щодо фінансової звітності

                            приватного акціонерного товариства                          

                      „Каховський експериментальний механічний завод”                  

                                                  за 2016 рік

2. Адресат

Акціонерам ПрАТ „ Каховський експериментальний механічний завод ” 

Керівництву товариства

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

3.Вступний параграф

 3.1.Основнi вiдомостi про емітента:


- Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Каховський експериментально механічний завод»

- Код за ЄДРПОУ  00383840                                                                                        

- Мiсцезнаходження 74800,Україна,Херсонська обл.,м. Каховка, вул.Мелітопольська, 1-б   


- Дата державної реєстрацiї – 01.04.1992 р.


- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААВ № 319016 

                                                               

3.2.Опис аудиторської перевірки.

 ПП АФ «Рада-аудит» відповідно до договору № 12/03 від 28 листопада 2016 року була проведена аудиторська перевірка повного пакету фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА 700,705,706. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. В підготовці аудиторського висновку аудитор керувався «Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтента цiнних паперiв» (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого Рiшенням АПУ №304/1 вiд 31.12.2014р., та згiдно Рiшення Нацiональної комiсiї з ЦП та ФР України № 31 вiд 20.01.2015року.   Предметом аудиту були питання перевірки повноти, достовірності та відповідності встановлених законодавством вимог щодо формування фінансової звітності у складі регулярної річної інформації до НКЦПФР за 2016 рік Приватного акціонерного товариства  „ Каховський експериментальний механічний завод ”  . Перелік перевірених фінансових звітів, які складають

                                                                                                                                      1

повний комплект фінансової звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан)   станом на 31.12.2016р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Пояснювальні примітки до річної звітності за 2016 рік.

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Положення (стандарти) бухгалтерського облiку в Українi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.                   

                                                                                                                                 

 3.3.Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності:

3.3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Пiдтвердження вiдповiдностi. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Концептуальною основою складання та подання фiнансової звiтностi є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БУ). Припускається, що користувачi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати iнформацiю з достатньою ретельнiстю.                                                                                                          

3.3.2. Функцiональна валюта i валюта представлення звiтностi. Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є Нацiональна валюта України гривна, закруглена до тисяч. Податкова звiтнiсть складається в гривнях без копiйок.                                                                                           

3.3.3. Безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.                              

3.3.4. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики. У наслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у фiнансових звiтах не можна оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо. Застосування обгрунтованої попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки. Фiнансова звiтнiсть є достовiрна, якщо не мiстить суттєвих помилок. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об'єктiв облiку визначена керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтовний порiг суттєвостi приймається величина у розмiрi 2 вiдсоткiв вiд пiдсумку балансу.                                                                                                                  

3.3.5. Прийнятнiсть обраних облiкових полiтик та адекватнiсть розкриттiв у фi-нансової звiтностi. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у звiтному перiодi здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства фiнансiв України. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом   записiв в регiстрах бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiковiй полiтицi. Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана облiкова полiтика не достатньо освiчує форму облiку i методи оцiнки окремих статей звiтностi. В порушення П(С)БУ №10 "Дебiторська заборгованiсть" облiковою полiтикою передбачено не нарахування резерву сумнiвної заборгованостi, що призводить до порушення принципу обачностi та до завищення чистої реалiзацiйної вартостi активiв, що суперечить ст..4 Закону України вiд    16.07.1999 № 996-XIV. Основою бухгалтерського облiку є первинне спостереження, тобто сприйняття господарських операцiй у момент їх здiйснення. Спостереження здiйснюється працiвниками товариства безпосередньо. Фiнансова звiтнiсть, яка складена пiдприємством, не в повному обсязi вiдповiдає вимогам, якi встановленi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi № 1 "Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi". При пiдготовцi фiнансової звiтностi дотримуються принципи безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, принцип єдиного грошового вимiрника. Пiдприємство своєчасно складає фiнансову звiтнiсть, що вiдповiдає П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi". Керiвник товариства несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку згiдно Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV. Аудитором виконаннi належнi процедури щодо перевiрки цiєї звiтностi i зiбрано достатньо доказiв для висловлення незалежної думки. На пiдприємствi видано наказ "Про облiкову полiтику", який протягом звiтного перiоду не змiнювався.                                   

     

4. Відповідальність управлінського персоналу 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншу iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №540 "Безперервнiсть" i МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю

                                                                                                                                     3

стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.                                                                                                      

  5. Відповідальність аудитора    

 Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо даних фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті Рішенням АПУ як Національні стандарти аудиту. Зокрема, МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі нашого судження, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, нами розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.                                         

    6. Аудиторська думка

 Вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки. Згiдно з МСА №700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", аудитором висловлена умовно-позитивна думка щодо повного пакету фiнансових звiтiв, в зв'язку з чим аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) модифiковано належним чином.                                                          

6.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:                           

Пiд час виконання аудиторської перевiрки встановлено:                                                              

(а) iснують деякi обмеження обсягу роботи аудитора, а саме: Аудитор не зміг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, запасiв, iнших оборотних i необоротних активiв, а також зобов'язань, оскiльки ця дата передувала нашому призначенню. Проте,  виконані альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв.                         

(б) Пiдприємством не нараховується резерв сумнiвної заборгованостi, що призвело до завищення чистої реалiзацiйної вартостi активiв.                                         Вищезазначенi обставини, мають вплив на фiнансовi звiти, але в цiлому не перекручують загальний фiнансовий стан товариства.                                                               На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан ПрАТ "КЕМЗ " станом на 31 грудня 2016р, фiнансовi результати та рух коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку в Українi.                                                                                                        

Пояснювальна інформація до статей фінансової звітності.
Необоротнi активи.    

 Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до наказу Мiнiстерства статистики вiд 29.12.1995р. № 352 iз застосуванням типових форм первинної облiкової документацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом, i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Витрати пов'язанi з реконструкцiєю i зведенням об'єктiв основних засобiв капiталiзувалися на рахунках "Капiтальнi iнвестицiї". Аудитором виконанi певнi процедури щодо пiдтвердження вiдповiдностi витрат прийнятої облiкової полiтики i стандартiв облiку. Вибiр методу амортизацiї, лiквiдацiйної вартостi i термiну корисної служби активiв є предметом професiйного судження управлiнського персоналу. Для нарахування амортизацiї основних засобiв ПрАТ «КЕМЗ» використовував прямолiнiйний метод, що спiвпадає з прийнятою облiковою полiтикою. Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Прийнятi методи та розрахунковi термiни корисної служби об'єктiв, забезпечують користувачiв фiнансової звiтностi доступом до iнформацiї, що дозволяє їм аналiзувати обрану керiвництвом полiтику, i дає їм можливiсть проводити порiвняння з iншими органiзацiями. Аудитор виконав процедури щодо уточнення складу основних засобiв у вiдповiдностi до ПСБО 7 "Основнi засоби".       

Станом на 31.12.2016 року первісна вартість основних засобів складає 8500 тис.грн. в.т.ч. будівлі та споруди 5769 тис.грн.,машини та обладнання 1684 тис.грн.транспортні засоби 667 тис.грн., інші основні засоби 380 тис.грн.

Класифікація, визнання та оцінка основних засобів відповідають визначеним методологічним засадам формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також  розкриття інформації про них у фінансовій звітності згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку П(с)БО № 7 „Основні засоби”.                                       

                                                                                                                                   

Оборотнi активи                                                                                                       

 - Запаси. Аудит запасiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi здiйснено шляхом: - встановлення достовiрностi первинних даних бухгалтерського облiку щодо руху виробничих запасiв, МШП, готової продукцiї, товарiв; - перевiрки повноти оприбуткування запасiв; - перевiрки правильностi визначення первiсної вартостi при їх придбаннi; - перевiрки даних iнвентаризацiї запасiв i порiвняння її результатiв з даними аналiтичного облiку; - перевiрки законностi списання запасiв; - перевiрки методiв оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продаж або iнше вибуття; - перевiрки достовiрностi вiдображення залишку запасiв у звiтностi.                                                                                      

Облiк запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi дотримувалася незмiннiсть облiкової полiтики в частинi оцiнки вибуття запасiв. Для цiлей бухгалтерського облiку запасiв включають: основнi i допомiжнi матерiали, ма-лоцiннi, швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi виробничi запаси i товари зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю, яка визначається згiдно П(С)БО № 9. Транспортно-заготiвельнi витрати включаються в первинну вартiсть придбаних запасiв. При передачi у виробництво, продажу або вибуттi виробничих запасiв застосовується метод ідентифікованої вартості, готової продукцiї до реалiзацiї, сировини та палива у виробництво проводиться по методу середньозваженої вартостi. Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами та облiковуються Пiдприємством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". Вартiсть переданих в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО № 9 виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання. Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя вiдображена в примiтках до фiнансової звiтностi вiдображено згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдно П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звiтного перiоду, на пiдприємствi дотримувалася незмiннiсть облiкової полiтики в частинi оцiнки вибуття запасiв, що вiдповiдає П(С)БО № 9 "Запаси" i прийнятою на пiдприємствi облiкової полiтики.  Аудитор не змiг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних запасiв . Унаслiдок суттєвостi питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, аудитор не може висловити думки щодо наявностi запасiв на звiтну дату, однак вони вiдображенi в фiнансовiй звiтностi iдентичні з даними синтетичного та аналiтичного облiку.  Станом на 31.12.2016 року виробничі запаси складають 1295 тис.грн., незавершене виробництво 1619,0 тис.грн., готова продукція 0 тис.грн.                                                                                                                                 

Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари i послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї i оцiнюється по первиннiй вартостi згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". В балансi пiдприємства у складi дебiторської заборгованостi вiдображена заборгованiсть строк позивної давностi якої, ще не минув. Пiдприємством не нараховується резерв сумнiвної заборгованостi, що призводить до завищення чистої реалiзацiйної вартостi активiв, що супе-речить ст..4 Закону України вiд 16.07.1999 № 996-XIV. Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi не вiдповiдає вимогам стандарту №10 "Дебiторська заборгованiсть", тому, що не нараховується резерв сумнiвного боргу.  Сумарна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 року складає 1295тис.грн., що на 299 тис.грн. більше на початок звітного періоду.                                                                                                                       

На думку аудитора дебiторська заборгованiсть, яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi iдентична з даними синтетичного та аналiтичного облiку i пiдтверджена в основному актами звiрки з покупцями та вiдповiдає П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть".

Грошовi кошти. Аудит грошових коштiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2016р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки регiстрiв облiку готiвки; перевiрки наявностi всiх прибуткових i видаткових документiв, вiдображених у касових звiтах; перевiрки дотримання лiмiту залишку каси.  Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженому постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. №637. 

Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р.№22. Станом на 31.12.2016 року грошові кошти в національній валюті складають 4,0 тис.грн.

Аудит кредиторської заборгованостi пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2016р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки наявностi та правильностi оформлення первинних документiв, якi є пiдставою для записiв кредиторської заборгованостi; перевiрки правильностi розрахункiв по кредиторськiй заборгованостi; перевiрки правильностi вiдображення кредиторської заборгованостi у балансi. Показники балансу на 31.12.2016 р., що характеризують стан розрахункiв по заробiтнiй платi, соцiальному страхуванню, з пiдзвiтними особами, бюджетом та позабюджетними фондами, вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку, що дає пiдстави для пiдтвердження про їх достовiрнiсть.
Розрахунки з оплати працi працiвникам ведуться на рахунку 66 "Розрахунки з оплати працi". Заробiтна плата нараховується згiдно штатного розкладу на основi табеля робочого часу. Вибiрково перевiрено нарахування та утримання вiд зарплати податку з доходiв фiзичних осiб, обов'язкових вiдрахувань органам  соцiального страхування, порушень не виявлено.
Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. Зобов'язання пiдтверджуються даними синтетичного i аналiтичного облiку.
Кредиторська заборгованiсть являється реальною i документально пiдтверджена. Станом на 31.12.2016 року поточні зобов’язання складають 4514 тис. грн., що на 1538,0 тис.грн. більше на початок звітного періоду.
Класифікація, визнання та оцінка зобов’язань відповідають визначеним методологічним засадам формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання  та розкриття інформації про зобов’язання  у фінансовій звітності згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”.

Доходи.Аудит доходiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2016 р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки правильностi класифiкацiї доходiв по видам та їх оцiнка; перевiрки своєчасностi та повноти вiдображення доходiв у бухгалтерських регiстрах та у фiнансовiй звiтностi . Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) на пiдприємствi визнається при наявностi всiх необхiдних умов, а саме покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами) i сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доход вiдображений в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Чистий дохід за звітний період складає 9119 тис.грн., інші операційні доходи 78 тис.грн.,інші доходи 0 тис.грн. Разом чисті доходи за звітний період складають 9197 тис.грн., що на 1851 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдностi до П(С)БО № 15 "Доходи"                                                                                                         

Витрати. Аудит витрат пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2016р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки правильностi визначення та класифiкацiї витрат по видам та їх оцiнка; перевiрки повноти вiдображення витрат в бухгалтерському облiку та у фiнансовiй звiтностi (у тому числi витрат майбутнiх перiодiв). Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу для якого вони здiйснювалися. За звітний період всього витрат 8546 тис.грн..в.т.ч., собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) 6915 тис.грн.,інші операційні витрати 1469 тис.грн., адміністративні витрати 162 тис.грн., витрати на збут 0,0 тис.грн. За звітний період чистий прибуток складає 651 тис.грн.                                                                                                                         

У процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдностi до П(С)БО № 16 "Витрати".                                   

Власний капiтал Аудит власного капiталу пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2016р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки регiстрiв облiку власного капiталу; перевiрки розмiру статутного фонду заявленого та сплаченого, його вiдповiдностi законодавчо встановленому мiнiмуму; перевiрки правильностi вiдображення в облiку операцiй по зменшенню iншого додаткового капiталу; перевiрки операцiй використання резервного капiталу; перевiрки достовiрностi розмiру власного капiталу, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. В ходi виконаної аудитором роботи була проведена перевiрка: розрахунку обсягу нерозподiленого прибутку; вiдповiдностi вартостi чистих активiв товариства вимогам законодавства; сплати акцiонерним товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни; iнформацiї про подiї, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондо-вий ринок".                      

У процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильність вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу.  Станом на 31.12.2016 р. власний капітал складає 2202 тис.грн., в.т.ч. зареєстрований (пайовий)  капітал 908 тис.грн.,капітал в до оцінках 3449 тис.грн., непокриті збитки 2155 тис.грн.

                                                                                                        

    В результаті аналізу фінансового стану Товариства на підставі статей балансу та звіту про фінансові результати визначені показники платоспроможності та фінансової стабільності, а саме:

 

Показник

Формула розрахунку

Норматив

На 31.12.2015

На 31.12.2016

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Оборотні активи(р.1195) /Поточні зобов’язання(р.1695)

> 1

0,90

0,93

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти  та швидколіквідні фінансові інвестиції /Поточні зобов’язання

> 0, ріст

0,0

0,0

Коефіцієнт проміжноїї ліквідності

Оборотні активи за винятком запасів /Поточні зобов’язання

0,6 – 0,8

0,34

0,29

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Зобов’язання / Власний капітал

< 1, зменш.

1,92

2,05

Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний капітал /вартість майна

> 0,5

0,34

0,33

Коефіцієнт рентабельності активів

Чистий прибуток/середньорічна вартість активів

> 0, ріст

-0,01

0,12

 

      Коефіцієнт  загальної  ліквідності (покриття)   показує  достатність ресурсів  підприємства, які можуть бути використані   для  погашення  його  поточних зобов’язань. 

       На  кінець  року  коефіцієнт  загальної  ліквідності  в межах   нормативного   значення  показника,  тобто  вказує  на   достатність  ресурсів  для  погашення  поточних  зобов’язань  підприємства.

Коефіцієнт абсолютної  ліквідності  показує,  яка  частина  боргів підприємства  може  бути  сплачена  негайно.

    Коефіцієнт проміжної ліквідності показує, чи спроможне підприємство у разі падіння його товарообігу покрити свої зобов’язання перед кредиторами.

На кінець року коефіцієнт проміжної ліквідності менше нормативного значення.

Коефіцієнт  фінансової  стійкості  показує  питому  вагу власного  капіталу   в  загальній   сумі  засобів,  авансованих   у  діяльність  підприємства.

Фінансова стійкість позитивна і відповідає достатньому ступеню не залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Аудитором не виявлено суттєвих  загроз в майбутньому безперервності функціонування підприємства.

Модифікована думка  щодо повного комплекту фінансової звітності 

На нашу думку , за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевiрки  фінансова звітність приватного                

 акціонерного товариства «Каховський експериментальний  механічний завод» станом на 31.12.2016р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності  у всіх суттєвих аспектах достовірно та  повно розкриває фінансову  інформацію про товариство, про його активи та зобов’язання, власний капітал, стан чистих активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до застосованої  концептуальної основи фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства України.                                  

Інша допоміжна інформація

                                        

Вартість чистих активів

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України визначена відповідно до методики розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 643 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1294 тис.грн

Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого).

Вимоги п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

 

Інформація за п.41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”

Подій, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не здійснювалось. 

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що підлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» аудитором не виявлено.      

За звiтний перiод значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв товариства за даними останньої річної  фінансової звiтностi ) не мало.

Стан корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом - до 30 квітня.  Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, ревізійна комісія, голова правління-директор. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту . Протягом звітного року голова правління-директор товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок:                                                                  

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,

2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

 

При проведенні ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

 

Основні відомості про аудиторську фірму:                                                               

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Рада-Аудит" (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2533, дата видачі - 23.02.2001р., термін дії - до 29.10.2020р., місцезнаходження: 73000, м. Херсон, вулиця 9 Січня, будинок 21/29, телефон (факс) 0552-45-46-11.                                                                 

Дата і номер договору на проведення аудиту.                                                            

Підставою для проведення аудиту є договір № 12/03 від 28.11.2016р. Дата початку проведення аудиту 10.04.2017р., дата закінчення - 24.04.2017р.                                  

 

Аудитор _____________________            В.I. Ганжа                              

Сертифікат аудитора серії А № 003216, виданий АПУ 25.09.97р., дійсний до 25.09.2021 р.                                                                                                   

Директор ПП Аудиторська фірма "Рада-аудит" ____________ Н.Б.Нічік

Сертифікат аудитора серії А № 00554, виданий АПУ 22.07.2003р., дійсний до 22.07.2018р.                                                                                                            

 

Дата аудиторського висновку 24 квітня 2017р. 

 

 

 

                                                                                                                                 11