Работаем с клиентами из любой точки мира
заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Спасибо, Ваша заявка принята.

В ближайшее время менеджер свяжется с Вами.

Горячая линия
+38 (050) 178-93-10+38 (067) 425 57 57+7 (861) 257-72-70+7 (918) 447-60-10
Написать нам
info@kemz.com.ua
Главная / Новости / До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод»

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод»

16-03-2020

Наглядова рада ПрАТ «КЕМЗ» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод»

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний  механічний завод»

Наглядова рада ПрАТ «КЕМЗ» (далі Товариство) ідентифікаційний код в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань 00383840, місцезнаходження якого: 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул.  Мелітопольська, 1-Б, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод», які відбудуться:

28 квітня 2020 року  о 10.00

за адресою  м. Каховка, вул. Мелітопольська, 1-Б

 

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1.  Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії та  затвердження  порядку   проведення загальних зборів (регламенту зборів)

Обрати:

Голова  зборів — Бжезицька В.М.

Секретар  зборів — Сєнова Н.А.

Голова лічильної комісії — Канушина Т.В.

Член лічильної комісії — Король В.Г.

2. Звіт голови  правління за 2019 рік та визначення  основних напрямів діяльності  Товариства. Прийняти рішення  за наслідками розгляду звіту

Затвердити звіт голови правління про результати діяльності за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства.

3. Звіт ревізійної комісії про результати  перевірки за 2019 рік

Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки за 2019 рік

4. Звіт наглядової ради  за 2019 рік.

Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку  і  збитків ПрАТ «КЕМЗ» за 2019 рік

Затвердити розподіл прибутку (збитку) Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. Створення спільного підприємства

Доручити правлінню ПрАТ «КЕМЗ» та Наглядовій раді в разі необхідності створити спільне підприємство. В Статут спільного підприємства внести основні засоби.

7. Прийняття рішення про відчудження  майна підприємства

Доручити правлінню ПрАТ «КЕМЗ» та Наглядовій раді в разі необхідності провести відчудження майна Товариства

8. Прийняти рішення про приведення Статуту  та Положень  Товариства  у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»

Розглянути зміни  законодавства щодо акціонерних товариств у відповідності вимогам Закону України. Затвердити  Статут у новій редакції.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняти  рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов’язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління

Пропозиції акціонерів 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів Товариства.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Зборів можуть бути надіслані на адресу Товариства за 20 днів до проведення загальних зборів.

Пропозиції приймаються до дати проведення загальних зборів.

Ознайомлення з документами 

З документами, що стосуються питань порядку денного та є необхідними для прийняття відповідних рішень, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Зборів за адресою: Херсонська область, місто Каховка, вул. Мелітопольська, 1-Б, за місцезнаходженням Товариства, звернувшись до члена лічильної комісії Король Віри Григорівни у робочі дні з 10 до 16 години. 

Довідки за телефоном (0552) 2-74-80

Порядок реєстрації та участі у голосуванні 

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонерам неохідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про  проведення загальних зборів: 3631440 штук. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проєктом рішень, щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного, а також інформація передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» www.kemz.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 5188/3156. Основні засоби (за залишковою вартістю) 1724/1994. Запаси 3464/1162. Сумарна дебіторська заборгованість 1494/904. Грошові кошти та їх еквіваленти 205/1. Нерозподілений прибуток        -5689/-3194. Власний капітал 3448/3448. Статутний капітал  908/908. Поточні зобов’язання і забезпечення 7406/3223. Чистий фінансовий результат прибуток -2495/-931. Середньорічна кількість акцій(шт.) 3631440/3631440. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  46/51. 

Наглядова рада ПрАТ «КЕМЗ»

Підтвержую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 

Голова правління

Бжезицький Ігор Володимирович