Работаем с клиентами из любой точки мира
заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Спасибо, Ваша заявка принята.

В ближайшее время менеджер свяжется с Вами.

Отдел сбыта
Украина+380674255757Россия +79107297363Беларусь+375333331212Казахстан+77273231932
Написать нам
info@kemz.com.ua
Главная / О нас / Информация эмитента / Оголошено проведення чергових зборів акціонерів ПрАТ "КЕМЗ".

Оголошено проведення чергових зборів акціонерів ПрАТ "КЕМЗ".

28-03-2019

Оголошено проведення чергових зборів акціонерів ПрАТ КЕМЗ.

                                      Шановні акціонери!

 Доводимо до відома, що річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний  механічний завод»

 ( місцезнаходження 74800, Херсонська область,   м.  Каховка, вул Мелітопольська, 1 Б)

                    відбудуться 30 квітня 2019 року 0 10:00 годині

за адресою: 74800, Херсонська область, м.  Каховка, вул Мелітопольска, 1 Б,  зал   засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах розпочинається  о 9.00 за адресою проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах     24.04.2019

 

Перелік питань проекту порядку денного  разом з проектом рішення щодо кожного з питань,  включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1: Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії та  затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати головою зборів  Бжезицьку В.М., секретарем зборів Сєнову Н.А., головою лічильної комісії Канушину Т.В., членом лічильної комісії Король В.Г.. Затвердити наступний порядок  проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи то питаннях порядку денного – 10 хв.;

Запитаня, довідки доповідачам – до 5 хв.;

Оголошення результатів голосування здійснює член лічильної комісії.

Збори провести без перерви.

Питання 2: Звіт голови правління про результати господарської діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

Проект рішення: Затвердити звіт голови правління про результати господарської діяльності за 2018 рік та основні напрямки діяльності товариства.

Питання 3: Розглянути звіт ревізійної комісії про результати  перевірки  за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про результати  перевірки  за 2018 рік.

Питання 4: Звіт Наглядової ради за2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за2018 рік.

Питання 5: Розподіл  прибутку і  збитків  ПрАТ «КЕМЗ» за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку): Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 6: Обрання Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох чоловік: голова наглядової ради  Бзежицька В.М., секретар Панченко І.В., член наглядової ради Канушина Т.В..

Питання 7: Створення спільного підприємства.

Проект рішення: Доручити правлінню ПрАТ «КЕМЗ» та наглядовій раді в разі необхідності створити спільне підприємство. В Статут спільного підприємства внести основні засоби.

Питання 8: Прийняття рішення про відчудження майна підприємства.

Проект рішення: Доручити правлінню ПрАТ «КЕМЗ» та Наглядовій раді в разі необхідності провети відчудження майна Товариства.

Питання 9: Прийняття рішення про приведення Статуту та Положень Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:  Розгянути зміни законодавства щодо акціонерних товариств та при необхідності внести зміни до Статуту та Положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

 

 

        Адреса власного веб-сайту: www.kemz.com.ua

 

Пропозиції акціонерів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Зборів можуть бути надіслані на адресу Товариства. Пропозиції приймаються до дати проведення загальних зборів.

 

Ознайомлення з документами

З документами, що стосуються питань порядку денного та є необхідними для прийняття відповідних рішень, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Зборів за адресою: Херсонська область, місто Каховка,

вул. Мелітопольська, 1 Б, за місцезнаходженням Товариства, звернувшись до голови правління  Бжезицького Ігоря Володимировича у робочі дні з 10 до 16 години. 

Довідки за телефоном (0552) 2-74-80

 

Порядок реєстрації та участі у голосуванні

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери неохідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Якщо Ви  особисто не можете прийняти участь у загальних зборах, просимо Вас надати повноваження вашому представникові, оформивши довіреність (завірену нотаріально).

 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про  проведення загальних зборів: 3631440 штук.

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства ( тис  грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

2018

попередній

2017

Усього активів

3156

5249

Основні засоби

1994

2245

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 

Запаси

1162

3004

Сумарна дебіторська заборгованість

904

1410

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

7

Нерозподілений прибуток

-3194

-2263

Власний капітал

3448

3448

Статутний капітал

908

908

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3223

4332

Чистий прибуток (збиток)

-931

-103

Середньорічна кількість акцій

3631440

3631440

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

51

51

 

Наглядова рада ПрАТ «КЕМЗ»

 

 

Підтвержую достовірну інформацію, що міститься у повідомлені

 

 

       Голова правління

Бжезицький Ігор Володимирович