Работаем с клиентами из любой точки мира
заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Спасибо, Ваша заявка принята.

В ближайшее время менеджер свяжется с Вами.

Отдел сбыта
Украина+380674255757Россия +79107297363Беларусь+375333331212Казахстан+77273231932
Написать нам
info@kemz.com.ua
Главная / О нас / Информация эмитента / Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

22-04-2021

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 	 з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення

                                          (Повідомлення про інформацію)

   22.04.2021

(дата реєстрації емітентом

електронного документа)

№1

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління                                                                            Бжезицькй І.В.

               (посада)                              (підпис)                (прізвище та ініціали керівника або

                                                                                      уповноваженої особи емітента)

   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій

                                                     з нерухомістю) емітента

                                          (Зміна складу посадових осіб емітента)

                                                       І. Загальні відомості

  1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАХОВСЬКИЙ

                                            ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД

  1. Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство

форма

  1. Місцезнаходження 74800, Херсонська, м. Каховка, 1-Б
  2. Ідентифікаційний код 00383840

юридичної особи

  1. Міжміський код та (05536) 2-72-50 (05536) 2-72-50

телефон, факс

  1. Адреса електронної пошти igor-bzhezicky@ukr.net
  2. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,

країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка

проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення

оприлюднення)

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, Державна установа «Агентство з

країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про           розвитку інфраструктури фондового

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати                  ринку України», 21676262, УКРАЇНА,

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює   DR/00002/ARM

 подання звітності та/або адміністративних даних до

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у

разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії

 з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

           ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на     http://https://kemz.com.ua

власному веб-сайті учасника

фондового ринку 22.04.202

                                                                  (URL-адреса веб-сайту)                      (дата)


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2021

припинено повноваження

Голова Правління

Бжезицьки Ігор Володимирович

00383840

13,818

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними  зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «КЕМЗ»

21.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень.

Посадова особа Бжезицьки Ігор Володимирович (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840), яка займала посаду Голова Правління, припинила

повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 13,818%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

22.04.2021

припинено повноваження

Член Правління

Матвійко Василь Степанович

00383840

0,0747

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними  зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства  "КЕМЗ"  21.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень.

Посадова особа Матвійко Василь Степанович (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0747%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

22.04.2021

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Сєнова Наталія Андріївна

00383840

0,0747

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними  зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КЕМЗ"  21.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень.

Посадова особа Сєнова Наталія Андріївна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила

повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0747%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

22.04.2021

припинено повноваження

Член Правління

Шадрін Ігор Вікторович

00383840

0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КЕМЗ" 21.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень.

Посадова особа Шадрін Ігор Вікторорич (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

22.04.2021

припинено повноваження

Голова Ревізійної

Пишна Алевтина Миколаївна

00383840

0,3703

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КЕМЗ"  21.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень.

Посадова особа Пишна Алевтина Миколаївна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила

повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,3703%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

22.04.2021

припинено повноваження

Член Правління

Король Віра Григорівна

00383840

0,0747

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КЕМЗ"  21.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінченням строку повноважень.

Посадова особа Король Віра Григорівна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0747%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

22.04.2021

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Бжезицька Світлана Сергіївна

00383840

0,055

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КЕМЗ"  21.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінченням строку повноважень.

Посадова особа Бжезицька Світлана Сергіївна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила

повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,055%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

22.04.2021

припинено повноваження

Секретар правління

Натарова Валентина Василівна

00383840

0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного товариства "КЕМЗ" 21.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінченням строку повноважень.

Посадова особа Натарова Валентина Василівна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840), яка займала посаду Секретар правління, припинила

повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

22.04.2021

звільнено

Головний бухгалтер

Захарченко Людмила Антонівна

00383840

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного  акціонерного товариства "КЕМЗ" 21.04.2021 р.

Звільнення посадової особи виконано з 21.04.2021 за згодою сторін.

Посадова особа Захарченко Людмила Антонівна (ідентифікаційний код юридичної особи 0038340), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

22.04.2021

обрано

Голова Правління

Бжезицьки Ігор Володимирович

00383840

13,818

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного Акціонерного товариства "КЕМЗ" 21.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції акціонера ПрАТ "КЕМЗ"

Бжезицький Ігор Володимирович (ідентифікаційний код юридичної особи 0038340) обрано на посаду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 13,818%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ "КЕМЗ"

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:13,818 % акцій.

22.04.2021

обрано

Член Правління

Матвійко Василь Степанович

00383840

0,0747

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КЕМЗ"  21.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції акціонерів ПрАТ "КЕМЗ"

Матвійко Василь Степанович (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840) обрано на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,055%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,055 % акцій.

22.04.2021

обрано

Член Ревізійної комісії

Сєнова Наталія Андріївна

00383840

0,0747

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КЕМЗ" 21.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано  на підставі пропозиції акціонера ПрАТ "КЕМЗ".

Сєнова Наталія Андріївна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0747%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0747 % акцій.

22.04.2021

обрано

Член Правління

Шадрін Ігор Вікторович

00383840

0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КЕМЗ"  21.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції акціонера ПрАТ "КЕМЗ".

Шадрін Ігор Володимирович (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840) обрано на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 % акцій.

22.04.2021

обрано

Голова Ревізійної

Пишна Алевтина Миколаївна

00383840

0,3703

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів  21.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції акціонерів ПрАТ "КЕМЗ".

Пишна Алевтина Миколаївна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,3703%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,3703 % акцій.

22.04.2021

обрано

Член Правління

Король Віра Григорівна

00383840

0,0747

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КЕМЗ" 21.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції акціонерів ПрАТ "КЕМЗ".

Король Віра Григорівна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840) обрано на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0747%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0747 % акцій.

22.04.2021

обрано

Член Ревізійної комісії

Бжезицька Світлана Сергіївна

00383840

0,055

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 21.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції акціонера ПрАТ "КЕМЗ".

Бжезицька Сітлана Сергіївна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,055%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,055 %  акцій.

22.04.2021

обрано

Секретар правління

Натарова Валентина Василівна

00383840

0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КЕМЗ" 21.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції акціонера ПрАТ "КЕМЗ".

Наиарова Валентина Василівна (ідентифікаційний код юридичної особи 00383840) обрано на посаду Секретар правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Секретар правління

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 % акцій.