Работаем с клиентами из любой точки мира
заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Спасибо, Ваша заявка принята.

В ближайшее время менеджер свяжется с Вами.

Отдел сбыта
Украина+380674255757Россия +79107297363Беларусь+375333331212Казахстан+77273231932
Написать нам
info@kemz.com.ua

Повідомлення

29-04-2020

Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

   29.04.2020

(дата реєстрації емітентом

електронного документа)

№3

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління                                                        Бжезицький Ігоор Володимиорвич

               (посада)                              (підпис)                (прізвище та ініціали керівника або

                                                                                      уповноваженої особи емітента)

   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій

                                                     з нерухомістю) емітента

   (Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

                                                       І. Загальні відомості

  1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАХОВСЬКИЙ

                                            ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД

  1. Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство

форма

  1. Місцезнаходження 74800, Херсонська, Каховка, Мелітопольська, 1 Б
  2. Ідентифікаційний код 00383840

юридичної особи

  1. Міжміський код та 05536 2-743-47 0553627347

телефон, факс

  1. Адреса електронної пошти igor-bzhezicky@ukr.net
  2. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,

країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка

проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення

оприлюднення)

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, Державна установа «Агентство з

країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про           розвитку інфраструктури фондового

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати                  ринку України», 21676262, УКРАЇНА,

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює   DR/00002/ARM

 подання звітності та/або адміністративних даних до

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у

разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії

 з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

           ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на                                      http://kemz.com.ua

власному веб-сайті учасника

фондового ринку 29.04.202

                                                                  (URL-адреса веб-сайту)                      (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

                                                      значних правочинів

 

 

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

28.04.2020

5000

10294,8

48,56821

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішеня  про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2020;Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: придбання або продаж основних засобів, здійснення фінансових інвестицій: реалізація продукції, отримання кредитів, позик, відчудження нерухомості.

Граничної сукупної вартості правочинів: 5000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10294,8 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 48,56821%;

Загальна кількість голосуючих акцій  3631440  шт ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2871226 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: всі

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти"   прийняття рішення: - 0