Работаем с клиентами из любой точки мира
заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Спасибо, Ваша заявка принята.

В ближайшее время менеджер свяжется с Вами.

Отдел сбыта
Украина+380674255757Россия +79107297363Беларусь+375333331212Казахстан+77273231932
Написать нам
info@kemz.com.ua
Главная / О нас / Информация эмитента / Інформація про зміну складу наглядової ради 2019 рік

Інформація про зміну складу наглядової ради 2019 рік

03-05-2019

Інформація про зміну складу  наглядової ради 2019 рік

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

   30.04.2019

(дата реєстрації емітентом

електронного документа)

№1-1

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління_________              _______              Бжезицький Ігор Володимирович

               (посада)                              (підпис)                    (прізвище та ініціали керівника)

   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій

                                                     з нерухомістю) емітента

                                          (Зміна складу посадових осіб емітента)

                                                       І. Загальні відомості

  1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАХОВСЬКИЙ

емітента                              ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД

  1. Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство

форма

  1. Місцезнаходження 74800, Херсонська, Каховка, Мелітопольська, 1-Б
  2. Ідентифікаційний код 00383840

юридичної особи

  1. Міжміський код та 05536 27347 05536 27347

телефон, факс

  1. Адреса електронної пошти igor-bzhezicky@ukr.net
  2. Найменування, Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового

ідентифікаційний код             ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

юридичної особи, країна

реєстрації юридичної особи

та номер свідоцтва про

включення до Реєстру осіб,

уповноважених надавати

інформаційні послуги на

фондовому ринку, особи, яка

здійснює оприлюднення

регульованої інформації від

імені учасника фондового

ринку

           ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на    

власному веб-сайті учасника

фондового ринку                                               http://kemz.com.ua/ 30.04.2019

                                                          (адреса сторінки)                                      (дата)

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменуваня юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному

 Капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2019

припинено

Голова Наглядової Ради

Бжезицька Валентина Миколаївна

00383840

51,0757

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КЕМЗ" 30.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової  ради.

Посадова особа Бжезицька Валентина Миколаївна, яка займала посаду Голова  Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  51,0757%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 463696,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.04.2016р. по 30.04.2019 р.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

 

30.04.2019

припинено

Член Наглядової ради

Панченко Ірина Володимирівна

00383840

13,818

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КЕМЗ" 30.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової  ради.

Посадова особа Панченко Ірина Володимирівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  13,818%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 125448,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.04.2016р. по 30.04.2019 р.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

 

30.04.2019

припинено

Член Наглядової ради

Канушина Тетяна Володимирівна

00383840

0,0747

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КЕМЗ" 30.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової  ради.

Посадова особа Канушина Тетяна Володимирівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0747%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 678,75 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.04.2016р. по 30.04.2019 р.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних

30.04.2019

набуто повноважень

Член Наглядової ради

Канушина Тетяна Володимирівна

00383840

0,0747

Зміст інформації:

Рішення про набуття повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів  30.04.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підстваві пропозиції 

акціонера ПрАТ "КЕМЗ". Канушину Тетяну Володимирівну обрано на посаду Члена Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  0,0747%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 678,75 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який набуває повноважень особа: три роки.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

 

30.04.2019

набуто повноважень

Голова Наглядової

Бжезицька Валентина Миколаївна

00383840

51,0757

Зміст інформації:

Рішення про набуття повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів  30.04.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підстваві пропозиції 

акціонера  ПрАТ "КЕМЗ". Бжезицьку Валентину Миколаївну обрано на посаду Голови Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,0757%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 463696,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який набуває повноважень особа: три роки.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

 

30.04.2019

набуто повноважень

Член Наглядової ради

Панченко Ірина Володимирівна

00383840

13,818

Зміст інформації:

Рішення про набуття повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів  30.04.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підстваві пропозиції 

акціонера  ПрАТ "КЕМЗ". Панченко Ірину Володимирівну обрано на посаду  Член  Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 13,818%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 125448,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який набуває повноважень особа: три роки.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних