Работаем с клиентами из любой точки мира
заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Спасибо, Ваша заявка принята.

В ближайшее время менеджер свяжется с Вами.

Отдел сбыта
Украина+380674255757Россия +79107297363Беларусь+375333331212Казахстан+77273231932
Написать нам
info@kemz.com.ua
Главная / О нас / Информация эмитента / Річна інформація 2019 рік..

Річна інформація 2019 рік..

29-04-2020

Річна інформація 2019 рік..

                                                                                                              Титульний аркуш

   29.04.2020

(дата реєстрації емітентом

електронного документа)

№2

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про

 розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління                                                            Бжезицький Ігор Володимирович

                        (посада)                                    (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

                                                                                                          особи емітента)

                                  Річна інформація емітента цінних паперів

                                                           за              рік       2019

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                    КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ

 1. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00383840
 3. Місцезнаходження Мелітопольська,1 Б, Каховка, 74800
 4. Міжміський код, телефон та факс 05536, 2 73 47
 5. Адреса електронної пошти igor-bzhezicky@ukr,net
 6. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 28.04.2020,

затверджено річну інформацію, або дата та рішення

загальних зборів акціонерів, яким затверджено

річну інформацію емітента (за наявності)

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до

Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на

фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у

разі здійснення оприлюднення)

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до        розвитку інфраструктури

Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на          фондового ринку України»,

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або           21676262, УКРАЇНА,

адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та     DR/00002/ARM

фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

безпосередньо)

                    ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено                         https://kemz.com.ua/

на  власному веб-сайті

учасника фондового ринку 29.04.202

                                                            (URL-адреса сторінки)                             (дата)

 

 

                                                                   Зміст

 1. Основні відомості про емітента. X
 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
 4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
 5. Інформація про рейтингове агентство.
 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
 7. Судові справи емітента.
 8. Штрафні санкції щодо емітента.
 9. Опис бізнесу. X
 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та

відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління;                                                                            X

2) інформація про посадових осіб емітента;                                                                     X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;                                         X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;                              X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в

разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).                X

 1. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;                                                     X

2) інформація про розвиток емітента;                                                                             X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,                                                                                                              X

якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо X

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції

хеджування;

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику                                                                                                          X

грошових потоків;

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;                                      X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс   X

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;                                                                                             X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);                                           X

інформація про наглядову раду;                                                                                   X

інформація про виконавчий орган;                                                                                X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;      X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;            X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах

емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;                                                X

повноваження посадових осіб емітента.                                                                          X

               

 

 1. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу X

та/або класу належних їм акцій.

 1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 1. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 1. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями

акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому

значенню пакета акцій.

 1. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та X

обов'язків акціонерів (учасників).

 1. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції

 та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

1) інформація про випуски акцій емітента;                                                                       X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 1. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 1. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
 2. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру X

статутного капіталу такого емітента.

 1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за X

якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження

таких прав передано іншій особі.

 1. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
 2. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);                                    X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;                                                         X

3) інформація про зобов'язання емітента;                                                                        X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.                                              X

 1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 2. Інформація про вчинення значних правочинів.
 3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
 4. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та

обставини, існування яких створює заінтересованість.

 1. Річна фінансова звітність. X
 2. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 1. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 1. Твердження щодо річної інформації. X

               

 

 1. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента,

 яка наявна в емітента.

 1. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які

здійснюють контроль над емітентом.

 1. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом

звітного періоду.

 1. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
 2. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних

активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших

активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають

іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 1. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу

іпотечного покриття.

 1. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
 2. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
 3. Основні відомості про ФОН.
 4. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
 5. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
 6. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
 7. Правила ФОН.
 8. Примітки.(до звіту) X

Складова змісту " Основні відомості про емітента"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про одержані ліцензії ( дозволи) на окремі види ліяльності " не включена до складу річної інформації на підставі п5 глави 4 розділу ІІ " Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної звітност , тому, що емітент не має частки в інших юридичних особах.

Складова змісту "Щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі п 5 гл 4 розділу ІІ " Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство"  не включена до складу річної інформації емітента, не

надається тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента"  не

включена до складу річної інформації емітента, оскільки емітент не має  філіалів або інших відокремлених

структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи  емітента"  не включена до складу річної інформації емітента, оскільки емітент  у

звітному періоді не мав судових справ

Складова змісту "Штрафні санкції емітента"  не включена до складу річної інформації емітента, оскільки емітент  у

звітному періоді не мав  штрафних санкцій

Складова змісту " Опис  бізнесу"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, та/або учасників емітента та

відсоток їх акцій (часток, паїв)"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1

глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про посадових осіб емітента"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту

 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

               

 

 

Складова змісту " Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента"  включена до складу  річної

інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента"  включена до складу 

річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних

паперів"

Складова змісту "Інформація  про будь-які винагороди  або компенсації, які мають бути виплачені  посадовим особам

 емітента в разі їх звільнення"  не включена до складу річної інформації емітента, оскільки посадовим особам емітента

у разі їх звільнення компенсація не передбачена.

Складова змісту " Інформаці про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток  паїв)"  включена до

складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів"

Складова змісту " Звіт керівництва (звіт про управління)"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту 

1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента"  включена до складу  річної інформації на

підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про розвиток емітента"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1

глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов"язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента"  не

 включена до складу  річної інформації ї емітента тому, що у звітному періоді   укладення деривативів або вчинення

правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов"язань,

фінансового стану і доходів або витрат емітента   не  було.

Складова змісту " Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування"

включена до складу річної інформації  на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, крелитного ризику, ризику ліквідності

та/або ризику грошових потоків"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Звіт про корпоративне управління" не  включена до складу  річної інформації, тому,  що  емітент не

 є корпорацією.

Складова змісту " Власний кодекс корпоративного управління "  включена до складу  річної інформації на підставі

пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені

законодавством вимоги"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення

про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про проведені загальні збори"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту

  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про наглядову раду"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави

4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про виконавчий орган"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1

глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Опис  основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" 

включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація  про будь-які       обмеження  прав  участі  та голосування акціонерів  (учасників) на

загальних зборах емітента"    не включена до складу річної інформації емітента,  оскільки немає інформації   про будь-

які       обмеження прав участі та голосування акціонерів ( учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту " Порядок призначення та зільнення посадових осіб емітента"  включена до складу  річної інформації

на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових  осіб емітента"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту 

1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків  акцій із зазначенням відсотка, кількості,

типу та/або класу надежних їм акцій"    включена до складу  річної інформації на  підставі пункту  1 глави 4 розділу

ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", але  юридичних осіб, які володіють 5 відсотків

та більше акцій емітента немає.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає білшим,

меншим або рівним пороговому значенню акцій" не включена до складу річної інформації  тому,  що у звітному 

періоді не було зміни акціонерів

 Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належить  право голосу за акціями, сумарна кількість прав

за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не  включена до звіту емітента, ,

якими стає більшою, або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов"язаних з голосуючими

акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому

значенню пакета акцій" не включена до звіту емітента  тому,  що у звітному році не відбувалась зміна осіб, які є

власниками фінансових інструментів, пов"язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість

прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту " Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів  та класів акцй, а також прав

та обов"язків акціонерів ( учасників)"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

 Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної

пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" не включена до

річноої інформації емітента, тому, шо у звітному періоді не було публічної пропозиції.

 Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента"  не включена до скдаду річної звітності, оскільки у

звітному році емітент не випускав акції.

Складова змісту "Інформація  про облігації  емітента" не включена до звіту емітента, тому що у звітному періоді

емітент не випускав лігацій.

Складова змісту "Інформація  про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до звіту емітента тому,  що у

звітному періоді інших цінних паперів емітент не випускав.

Складова змісту "Інформація  про похідні  цінні папери емітента " не включена до звіту емітента, тому, що у звітному

періоді  похідних цінних паперів емітента не  було.

Складова змісту  "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до звіту емітента  тому

 , що у звітному періоді не було випуску боргових цінних паперів

 Складова звіту "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не включена до  звіту емітента

тому, що у звітному періоді  не було придбання власних акцій емітента

Складова змісту " Звіт про стан об"єкта нерухомості  ( у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання

зобов"язань, за якими здійснюється шляхом передання об"єкта ( частини об"єкта) житлового будівництва" не 

включена до складу  річної інформації тому, що у звітному періоде не було   емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов"язань, за якими здійснюється шляхом передання об"єкта ( частини об"єкта)

 Складова звіту "Інформація про  наявність у власності працівників емітента цінних паперів ( крім акцій) такого

емітента не включена до складу річної звітності  оскільки емітент не випускав інших цінних паперів, крім акцій

Складова звіту "Інформація  про будь-які обмеження  щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність

отримання від емітента  або інших власників  згоди на відчудження  таких цінних паперів"  не  включено  до складу 

річної інформації емітента тому, що у звітному періоді не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів

емітента.

Складова змісту " Інформація про загальну кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" 

включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не  включена до складу 

річної інформації, оскільки у звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Складова змісту " Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента""  включена до складу  річної

інформації на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про основні засоби  про емітента"  включена до складу  річної інформації на підставі

пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація щодо вартості чистих активів емітента"  включена до складу  річної інформації на

підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація  про  зобов"язання емітента"  включена до складу  річної інформації на підставі пункту 

1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" У звітному періоді емітент не

залучав кредитні кошти.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції " не  включена до складу

 річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна,  добувна

промисловість або виробництво та розподілення  електроенергії, газу та води, за класифікатором видів економічної

діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої  продукції " не  включена до складу  річної інформації,

оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна,  добувна промисловість або

виробництво та розподілення  електроенергії, газу та води, за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент"  включена до складу  річної інформації

на підставі пункту  1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

не   включена до складу  річної інформації на підставі пункту  5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття

               

 

інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про вчинення значних правочинів"  не  включена до складу  річної інформації на

підставі пункту  5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про  вчинення  правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не   включена до

складу  річної інформації на підставі пункту  5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та

обставини, існування яких  створює заінтересованість" не   включена до складу  річної інформації на підставі пункту 

5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Річна фінансова звітність"    включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1 глави 4

розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової

звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство

не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Складова змісту " Річна фінансова звітніть поручителя ( страховика/гаранта), що здійснює забезпечення  випуску

боргових цінних паперів ( за кожним суб"єктом забезпечення окремо)" не   включена до складу  річної інформації на

підставі пункту  5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Твердження щодо річної інформації"    включена до складу  річної інформації на підставі пункту  1

 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про  акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого

емітента, яка наявна в емітента" не   включена до складу  річної інформації  оскільки така інформація у емітента

відсутня

Складова змісту " Інформація про  будь-які  договори  та/або правочини, умовою яких є незмінність осіб, які

здійснюють контроль над емітентом" не   включена до складу  річної інформації  оскільки така інформація у емітента

відсутня

Складова змісту " Відомості щодо особливої інформації про іпотечні цінні папери, що виникала  протягом звітного

періоду " не   включена до складу  річної інформації на підставі пункту  5 глави 4 розділу ІІ "Положення про

розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту " Інформація про випуски іптечних облігацій " не   включена до складу  річної інформації  - на кінець

  звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  іпотечних облігацій.

Складова змісту " Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття " не   включена до складу  річної

інформації  - на кінець  звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  іпотечних облігацій.

Складова змісту " Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов"язань

 за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям " не   включена до складу  річної інформації  - на кінець 

звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  іпотечних облігацій.

Складова змісту " Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових

іпотечних активів до складу іпотечного покриття " не   включена до складу  річної інформації  - на кінець  звітного 

періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  іпотечних облігацій.

Складова змісту " Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних  активів та інших активів на кінець

звітного періоду " не   включена до складу  річної інформації  - на кінець  звітного  періоду емітент не мав

зареєстрованих випусків  іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій  прав на іпотечні активи, які

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного періоду " не   включена до складу  річної інформації  - на

кінець  звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  іпотечних облігацій.

Складова змісту " Інформація про  наявність просрочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними

 договорами ( договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного

покриття"  не включено до складу річної інформації   - на кінець  звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих

випусків  іпотечних облігацій.

Складова змісту " Інформація про випуски іптечних сертифікатів  " не   включена до складу  річної інформації  - на

кінець  звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  іпотечних сертифікатів

Складова змісту " Інформація щодо реєстру іпотечних активів"  не включена до складу  річної інформації  - на кінець

 звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  іпотечних  сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН " не   включена до складу  річної інформації  - на кінець  звітного 

періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  сертифікатів ФОН.

Складова змісту " Інформація про випуски сертифікатів ФОН " не   включена до складу  річної інформації  - на кінець

  звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту " Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН " не   включена до складу  річної

інформації  - на кінець  звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  сертифікатів ФОН.

Складова змісту " Розрахунок вартості чистих активів ФОН " не   включена до складу  річної інформації  - на кінець 

звітного  періоду емітент не мав зареєстрованих випусків  сертифікатів ФОН.

Складова змісту " Правила ФОН " не   включена до складу  річної інформації  - на кінець  звітного  періоду емітент не

 мав заре\строваних випусків  сертифікатів ФОН.

 

                                         ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАХОВСЬКИЙ

                                       ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»

 1. Скорочене ПрАТ " КЕМЗ"

найменування (за наявності)

 1. Дата проведення державної реєстрації 01.04.1992
 2. Територія (область) Херсонська
 3. Статутний капітал (грн) 907860,00
 4. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0,00

належать державі

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0,00

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

 1. Середня кількість працівників (осіб) 46
 2. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

                                     Найменування виду діяльності                         Код за КВЕД

Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і         28.93

напоїв, перероблення тютюну

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства        28.30

Ремонт і технічне обслуговування машині устатковання промислового                33.12

призначення

 1. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку),       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

який обслуговує емітента за поточним рахунком       АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"

у національній валюті

2) МФО банку                                                320478

3) IBAN                                                         UA193204780000026005924447014

4) найменування банку (філії, відділення банку),       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

який обслуговує емітента за поточним рахунком       АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"

у іноземній валюті

5) МФО банку                                                320478

6) IBAN                                                         UA193204780000026005924447014

 

 

 1. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За звітний період змін в організаційній структурі підприємства не відбувалось

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова кількість працівників - облікового складу  46 чол, та 2 зовнішних сумісники. Фонд оплати праці складає 2569,3 тис. грн,. Відносно попереднього року фонд оплати  збільшився  на 22,3 тис грн за рахунок збільшення розміру зарплати.  Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб Товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами і установами емітент не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-які пропозиції щодо рерганізації з боку третіх осіб не надходили

Опис  обраної  облікової  політики

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності  використовувати  національні положення ( стандарти) бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно з чинним законодавством. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування,  первісною вартістю запасів, що придбані за плату, визнавати собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат без врахування транспортно-заготівельних витрат. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами, визнавати їх виробничу собівартість. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів означає , що вибуття запасів оцінюється способом оцінки кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця  і вартості одержаних у звітному місяці запасів. Транспортно-заготівельні витрати  накопичуються на окремому рахунку обліку запасів і щомісяця розподіляються по середньому відсотку. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його використання ( експлуатації), установлений комісією , більше року.а вартісна оцінка дорівнює сумі, що  перевищує  6000,00 грн. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи зі строком експлуатації  понад один рік  з дати введення в експлуатацію  та вартістю у сумі, що не перевищує  6000 грн.  Амортизацію  основних засобів   нараховувати прямолінійним методом. Вартість, що амортизується  дорівнює первісній вартості або переоціненій  за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість  прирівнюється до нуля. Строк корисного використаня ( експлуатації ) об"єкта основних засобів не повинен  бути  меншим мінімально допустимого строку корисного використання, встановленого ПКУ. Відображати витрати  на ремонт основних засобів , поліпшення ( дообладнання, реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) за такими правилами: ремонти, що підтримують  об"єкт у робочому стані  та не призводять до росту майбутніх  економічних вигід,  відносити до витрат періоду;  вартість поліпшень, що призводять до росту економічних вигод, первісно очікуваних  від використання об"єкта, відносити на збільшеня  первісної вартості об"єкта, тобто такі витрати капіталізувати. Поліпшення проводяться переважно із залученням сторонніх організацій.Строк корисного використання ( експлуатації) об"єкта основних засобів переглядається  в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.  У разі проведення поліпшень, що призводять до росту економічних вигод,  строк корисного використання   

(експлуатації) об"єкта основних засобів  збільшується не менше, ніж на 1 рік.  Амортизацію інших необоротних матеріальних активів нараховувати у  першому місяці використання об"єктів  у розмірі 100 відсотків їх вартості. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати  прямолінійним методом. Підприємство може переоцінювати об"єкт основних засобів, якщо  залишкова вартість цього об"єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Порогом суттєвості  з метою відображення переоцінки об"єктів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості  об"єктів обліку від їх справедливої вартості. Для цього справедлива вартість повинна бути підтверджена звітом незалежного оцінювача. Перевищення суми  попередніх дооцінок об"єкта  основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості  цього об"єкта основних засобів, включається до складу  нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням  капіталу у дооцінках при вибутті об"єктів     

 

основних засобів. Витрати підприємства відображати з використанням  класу рахунків 9 " Витрати діяльності" без застосування рахунків класу 8 "Витрати за елементами". Витрати в обліку відображати на рахунках  витрат в залежності від місця виникнення відповідно до структури витрат. Встановити наступні статті калькуляції  виробничої собівартості продукці ї (робіт , послуг). Змінні витрати: сировина та основні матеріали; допоміжні матеріали;купівельні напівфабрикати та комплектуючі  вироби; транспортно- заготівельні витрати; електроенергія на технологічні цілі; основна заробітна плата  основних виробничих  робітників; додаткова заробітна плата основних виробничих робітників; нарахування на фонд оплати праці основних виробничих робітників; паливо на технологічні цілі; знос інструменту та оснащення; витрати на налагодження; технологічні втрати; витрати на випробування вузлів. Загальновиробничі витрати ( постійні): витрати на утримання та експлуатацію обладнання; цехові витрати; витрати по супроводженню та  управлінню виробничим процесом. База розподілу загальновиробничих витрат на кожен об"єкт витрат. Встановити наступні статті калькуляції  для оцінки незавершеного виробництва: - сировина і основні матеріали;-допоміжні матеріали;купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби. Для відображення дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу у разі потреби створювати резерв сумнівних боргів. Величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.  Забезпечення на оплату відпусток не створювати.  Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку  і фінансової  звітності  проводити річну інвентаризацію активів і зобов"язань відповідно до Положення  про інвентаризацію активів та зобов"язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.2014 № 879. Для проведення інвентаризації складається окремий наказ по підпиємству.

Інформація  про  основні  види  продукції  або  послуг,  що їх виробляє  чи  надає  емітент

Предметом діяльності підприємства  є виготовлення машин  для переробки овочів та фруктів, ремонт  і технічне обслуговування машин і обладнання промислового призначення, виробництво машин  для виготовлення харчових продуктів .Перспективність виконання робіт та надання послуг Товариства залежить від рівня попиту на продукцію, що виробляється. Основні ризики діяльності емітента пов"язані  з есвоєчасними платежами замовників, зростанням цін на сировину і матеріали. Основні ринки збуту знаходяться на Україні та за  її межами. Особливістю продукції ( послуг) емітента є сезонний характер виробництва, висока якість та постійне зростання собівартості внаслідок збільшення цін на матеріали та комплектуючі.  Перспективні плани розвитку  емітента полягають у  збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні технічних характеристик та дизайну. Постачальників  за основними видами сировини та матеріалів , що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання немає.

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні 5 років значних  придбань та відчуджень активів не було.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби емітента знаходяться у задовільному стані. Оренда основних засобів не здійснюється, а також  в звітному періоді не було значних правочинів емітента  щодо основних засобів.  Виробничі потужності задовольняють потреби підприємства.  Спосіб утримання активів полягає у тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються,  їх вартість відображається у балансі підприємства. На думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час підприємство не має планів щодо капітального будівництва,  розширення  або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних  вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що призводить до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали, і обумовлює платоспроможність контрагентів, значний податковий тиск,  високе  оподаткування фонду оплати праці, нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан країни , що в результаті  призводить до зниження ділової активності емітента та його контрагентів

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від продажу продукції, виконаних робіт та послуг.

       2019 р.        © SMA          00383840

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

 Станом на кінець звітного періоду  емітент має укладені договори, які в стадії виконання , і за якими очікуються  надходження  коштів  за  продукцію, товари послуги  в сумі 2362,2 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В наступних  роках Товариство планує  здійснювати заходи , направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних  засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів продукції, залучення нових клієнтів. Істотними факторами, які вплинуть на діяльність підприємства в майбутньому є  збільшення інфляції , зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Підприємство постійно розробляє і освоює нові види продукції.

Інша інформація

Інша інформація, яка буде істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня. Наведена у звіті інформація є достатньою  для оцінки фінансовог стану та результатів діяльності емітента.  Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз  господарювання

емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

 

 

 1. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні збори акціонерів

Акціонери товариства згідно переліку

Акціонери товариства згідно переліку, які мають голосуючі акції

Наглядова рада

Голова наглядової ради, секретар наглядової ради,  член наглядової ради. Комітети не створені.

Голова наглядової ради  Бжезицька Валентина Миколаївна, фінансовий директор ПрАТ "КЕМЗ"

Секретар наглядової ради Панченко Ірина Володимирівна

Член наглядової ради  Канушина Тетяна Володимирівна

Ревізійна комісія

Голова ревізійної комісії та  два члени ревізійної комісії

Голова ревізійної комісії Пишна Алевтина Миколаївна

Член комісії Король Віра Григорівна

Член комісії   Бжезицька Світлана Сергіївна

Правління

Голова правління  та чотири члени правління

Голова правління Бжезицький Ігор Володимирович

секретар правління Натарова Валентина Василівна

член правління Матвійко Василь Степанович

член правління Сєнова Наталія Андріївна

член правління Шадрін Ігор Вікторович

 

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж  роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Голова Правління

Бжезицький Ігор Володимирович

 

1973

вища

23

ПП "СІБ", 22755390, директор

12.04.2016, п’ять

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода за виконання посадових обов"язків голови правління   виплачувалась згідно штатного розпису. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж   роботи (років) – 23. Попередні посади  за  останні 5 років - голова правління ПрАТ "КЕМЗ". Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

2

секратар правління

Натарова Валентина Василівна

1948

середня

51

Перше місце роботи  ПрАТ "КЕМЗ", 00383840 секретар

12.04.2016, п’ять

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагороду в грошовій формі отримувала  згідно штатного розпису за виконання обов"язків        інспектора по кадровій роботі. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи (років) – 51. Попередні посади за останні 5 років - інспектор відділу кадрів  ПрАТ "КЕМЗ". Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

3

член правління

 

Матвійко Василь Степанович

1960

середня

40

 ПраТ "Каховський ЗЕУ", 31097330, токар

12.04.2016, п’ять

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі  виплачувалась за виконання обов"язків токаря згідно штатного    розпису. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.  Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) – 40. Попередні посади за останні

5  років -  токар ПрАТ "КЕМЗ". Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

4

член правліня

Шадрін Ігор Вікторович

1967

середня спеціальна

35

ХФ ПАТ КБ "Приватбанк", 14360570, начальник служби безпеки відділення

12.04.2016, п’ять

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису за виконання обов"язків        заступника директора по внутрішній безпеці та загальним питанням. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Судимості за корисливі та посадові       злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) -  35. Попередні посади за останні  5 років -заступник директора з внутрішньої безпеки і загальним питанням. Посадова   особа  не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

5

член правління

Король Віра Григорівна

 

1958

середня

42

Каховськхарчомаш, 00383840, обліковець

12.04.2016, п’ять

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі  згідно штатного розпису виплачувалась за виконання обов"язків   майстра дільниці. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж   роботи (років) – 42. Попередні посади за  останні 5 років- працює майстром дільниці ПрАТ "КЕМЗ". Посадова особа  не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

6

голова наглядової ради

Бжезицька Валентина Миколаївна

1952

вища

49

Петропласт ТОВ, 46720047, головний бухгалтер

30.04.2019, три

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розкладу за виконання   обов"язків фінансового директора. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.  Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не     має.  Загальний стаж роботи (років) -  49. Попередні посади за останні 5 років - фінансовий директор ПраТ "КЕМЗ". Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.    Посадова особа є акціонером

 

7

секретар наглядової ради

Панченко Ірина Володимирівна

 

1977

вища

20

ПрАТ "КЗЕУ", 00213993, бухгалтер

30.04.2019, три

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі  посадовій особі емітента не виплачувалась ( посадова особа    знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років). Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Судимості за корисливі та посадові злочини          посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) - 20 Попередні посади  за останні 5 років -  директор комерційний  ПрАТ "КЕМЗ".  Посадова особа  не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа  є акціонером.

 

8

член наглядової ради

Канушина Тетяна Володимирівна

1952

середня спеціальна

49

перше місце роботи  ПрАТ "КЕМЗ", , інженер по організації і

нормуванню праці

30.04.2019, три

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі  виплачувалась згідно штатного розпису за виконання обов"язків        інженера по організації та нормуванню праці.  Судимості за корисливі і посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) – 49. Попередні посади за останні  5 років - інженер по організації та нормуванню праці ПрАТ "КЕМЗ". Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа  є акціонером.

 

9

голова ревізійної комісії

Пишна Алевтина Миколаївна

1950

вища

42

ВАТ Одесаобленерго, 00131713, бухгалтер

12.04.2016, п"ять

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 42.        Попередні посади за останні 5 років – пенсіонер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

10

член ревізійної комісії

Сєнова Наталія Андріївна

1960

середня спеціальна

42

ВАТ "Херсонгаз", 36671276, бухгалтер

12.04.2016, п"ять

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі  посадовій особі  виплачувалась згідно з штатним розписом за     виконання обов"язків завідуючої складом. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента      не має.  Загальний стаж роботи (років) – 42. Попередні посади за  останні 5 років -  завідуюча складом ПрАТ "КЕМЗ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

11

головний бухгалтер

 Захарченко Людмила  Антонівна

1972

вища

30

ТОВ "Фрідом Фарм Бекон", 35869783, провідний бухгалтер по фінансовій роботі

04.06.2019,

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента  виплачувалась згідно з штатним   розписом за виконання обов"язків головного бухгалтера. Набула повноважень 04.06.2019.  Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) – 30. Попередні        посади за останні 5 років    провідний бухгалтер по фінансовій роботі  ТОВ "Фрідом Фарм Бекон". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

12

член ревізійної комісії

Бжезицька Світлана Сергіївна

 

1973

вища

21

БО БМБФ "Лепта", 37754410, директор

12.04.2016, п"ять

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) – 21.      Попередні посади за останні  5 років - директор БО БМБФ "Лепта".  Посадова особа обіймає посаду  директора БО БМБФ "Лепта".

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Кількість акцій(шт.)

Від загально кількості ї акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Голова наглядової ради

Бжезицька Валентина Миколаївна

1854784

51,0757

1854784

0

Секретар наглядової                                                                                         0

ради

Панченко Ірина Володимирівна

501792

13,818

501792

0

Голова Правління

Бжезицький Ігор Володимирович

501792

13,818

501792

0

Голова Ревізійної                                                                                             0

комісії

Пишна Алевтина Миколаївна

13447

0,3703

13447

0

Член Ревізійної                                                                                               0

комісії

Сєнова Наталія Андріївна

2715

0,0747

2715

0

Член Наглядової ради

Канушина Тетяна Володимирівна

2715

0,0747

2715

0

Член правління

Король Віра Григорівна

2715

0,0747

2715

0

Член правління

Матвійко Василь Степанович

2715

0,0747

2715

0

Член Ревізійної                                                                                               0

комісії

 

Бжезицька Світлана Сергіївна

2000

0,055

2000

0

Головний бухгалтер

Захарченко Людмила Антонівна

0

0

0

0

Член правліня

Шадрін Ігор Вікторович

0

0

0

0

секратар правління

Натарова Валентина Василівна

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасика

Ідентифікацій код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові                                Відсоток акцій

фізичної особи

 

 

Відсоток акцій

(часток, паїв), які       належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

Фізичні особи

 

 

94,559682

 

 

Усього:

94,559682

 

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і у звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить  від виконання  законодавчих змін. Воно пов"язана із забезпеченням прийняття  та виконання адекватних управлінських рішень,  відповідно до змін зовнішнього середовища. З урахуваням нестабільного стану в країні неможливо прогнозувати фінансові надходження підприємства на найближчий час. Саме ця нестабільність не дозволяє залучати додаткові кредитні кошти, через неможливість в умовах тривалої економічної кризи в державі побудувати реалістичний прогнозний план обслуговування залучених кредитів, тому емітент змушений керуватися тільки об"ємом фінансування, який утворюється шляхом підписання прямих контрактів.

 

 1. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство " Каховський експериментальний механічний завод"  засноване згідно рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області № 264 від 28 березня 1997 року, шляхом перетворення державного підприємства " Каховський експериментальний механічний завод" у відкрите акціонерне товариство  згідно Закону України від 10 липня 1996 року " Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариство протягом звітного року  не укладало дериватів та не вчиняло правочинів щодо похідних

цінних паперів.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Метою управління ризиками є  їх мінімізація або мінімізація їх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові  кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємстів не створена. Спираючись на власні знання та досвід  та застосовуючи наявні ресурси, Голова Правління приймає рішення з мінімізації ризиків.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику

ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з врахуваннями характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства через  зріст темпів інфляції в країні,   в достатній мірі є схильним до цінових ризиків.

 1. Звіт про корпоративне управління:

 

1) Посилання на:   власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об"єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління емітент не використовує.

 

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась. Відхилень від норм,встановлених законодавством, протягом звітного періоду не було.

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, Чинним законодавством України не визначене зобов’язання Товариства мати власний кодекс корпоративного управління, Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до п. 25 ст. 33 Закону України «Про акціонерні Товариства» № 514-VI від 17.09.2008р,  питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

 

Дата проведення

 

30.04.2019

Кворум зборів, %

 

79,0107

Опис: Загальні збори акціонерів в Товаристві були проведені 30.04.2019р. Кворум Загальних зборів склав 79,0107%, голосування відбувалось бюлетенями.  Перелiк питань, що розглянуті на загальних зборах: 

1. Обрання голови, секретаря Загальних зборів та лічильної комісії. 2. Звіт Голови правління про результати господарської діяльності за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління. 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати перевірки за 2018 рік.  4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік.                          5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. 6. Обрання Наглядової ради. 7. Створення спільного підприємства. 8. Прийняття рішення про відчудження майна Товариства. 9. Прийняття рішення про приведення Статуту та Положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства». Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення, за які проголосували 100% голосів акціонерів, яка зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  Протягом року Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися; позачергові збори акціонерів не скликалися.

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у

звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх

 загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (зазначити)

д/н

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

 

Виконавчий орган

 

 

Ревізійна комісія (ревізор

 

 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

д/н

       

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

д/н

 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту, органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в

межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, є Наглядова рада Товариства. Про свою діяльність Наглядова Рада звітує перед Загальними зборами. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради Товариства входять: - Голова Наглядової ради - Бжезицька Валентина Миколаївна (обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв термiном на 3 роки; протокол вiд 30.04.2019р.); -    Член Наглядової ради - Канушина Тетяна Володимирівна (обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв термiном на 3 роки; протокол вiд 30.04.2019р.); -Секретар  Наглядової ради - Панченко Ірина Володимирівна (обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв термiном на 3 роки; протокол вiд 30.04.2019р.). Комітетів Наглядової ради в Товаристві не створено. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради Товариства в 2019 році проводилися у відповідності до вимог Статуту та Положення про Наглядову Раду (далі - Положення про Наглядову Раду).

 

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради

Незалежгний член наглядової ради

Злежгний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Так

Ні

Бжезицька Валентина Миколаївна

Х

д/н

 

Канушина Тетяна Володимирівна

Х

д/н

 

Панченко Ірина Володимирівна

Х

д/н

 

 

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання наглядової ради Товариства в 2019 році проводилися у

відповідності до вимог Статуту та Положення про Наглядову Раду (далі - Положення про Наглядову Раду).

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Відповідно до чинної редакції статуту, органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, є Наглядова рада Товариства. Про свою діяльність Наглядова Рада звітує перед Загальними зборами.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 

Так

Ні

З питань аудиту

Х

 

Персональний склад:

Х

 

З питань призначень

Х

 

Персональний склад:

Х

 

З винагород

Х

 

Персональний склад:

 

Х

Інше (зазначити)

д/н

Персональний склад:

       

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;

у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

д/н

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: У звітному періоді наглядова рада виконувала обов"язки згідно з Положенням про наглядову раду

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Х

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Х

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Х

 

Відсутність конфлікту інтересів

Х

 

Граничний вік

Х

 

Відсутні будь-які вимоги

 

Х

Інше (зазначити)

д/н

       

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та

 обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

Х

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради

 

Х

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із                                                                         X

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

Х

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Х

 

Інше (зазначити)

д/н

       

 

 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

Х

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

Х

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

Х

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

Х

Інше (зазначити)

д/н

       

 

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов’язки члена виконавчого органу

Персональний склад Правління Товариства наступний: -       Голова Правлiння - Бжезицький Ігор Володимирович (призначений на посаду 12.04.2016р., терміном на 5 років); -       Член Правлiння - Матвійко Василь Степанович (призначений на посаду 12.04.2016р., терміном на 5 років); -Секретар  Правлiння - Натарова Валентина Василівна (призначена на посаду 12.04.2016р., терміном на 5 років); -       Член Правлiння - Шадрін Ір Вікторович (призначений на посаду 12.04.2016р., терміном на 5 років); -      Член Правлiння - Сенова Наталія Андріївна (призначена на посаду 12.04.2016р - терміном на 5 років)

Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, є Правління. Завдання Правління полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.  Правління вирішує всі питання діяльності Товариства крім тих, що віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління.

 

 

Опис:

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

В процесі виробництва продукції постійно виникають ситуації,  які вимагають  негайного прийняття рішень виконавчого органу.  В разі необхідності  вирішення проблем виробничого характеру збирається засідання виконавчого комітету ( Правління)

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Емітента

Спеціального документу, яким би визначалися характеристики системи внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. В своїй діяльності Товариство також керується Принципами корпоративного управління, які затверджені рішенням

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посадуревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)                           так створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії _____3_____ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? _____1_____    1

 

 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні  збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до комплектації жодного органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)                     так так                                          так ні

так

так

так

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

 

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

так

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

ні

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

 

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

Х

 

Положення про наглядову раду

Х

 

Положення про виконавчий орган

Х

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Х

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Х

 

Положення про порядок розподілу прибутку

Х

 

Інше (зазначити)

Положення про наглядову раду, виконавчий комітет і ревізійну комісію створені  відповідно до Статуту і чинного законодавства

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність  акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної в комісії з цінних паперів та ринку цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку  ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

ні

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

Х

Раз на рік

Х

 

Частіше ніж раз на рік

 

Х

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

Х

Наглядова рада

Х

 

Інше (зазначити)

Рішення про затвердження незалежного аудитора приймала наглядова рада

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

Х

 

За дорученням загальних зборів

 

Х

За дорученням наглядової ради

 

Х

За зверненням виконавчого органу

 

Х

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

Х

Інше (зазначити)

Ревізійна комісія проводила перевірку відповідно до Положення про ревізійну комісію

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

№ з/п

Повне найменування юридичної особи власника (власників) або прізвище, ім'я батькові (за наявності) фізичної особи власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань(для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, реєстру, органу влади іноземної держави про реєстрацію реєстраційного посвідчення місцевого банківського чи судового юридичної особи (для юридичної особи нерезидента)

Розмір частки акціонера(власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Бжезицький Ігор Володимирович

д/н

13,8180

2

Бжезицька Валентина Миколаївна

д/н

51,0757

3

Панченко Ірина Володимирівна

д/н

13,8180

 

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада створюється з числа акціонерів та представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Правління. Діяльність ради регулюється «Положенням про Наглядову раду», що затверджується Загальними зборами. Наглядова рада Товариства обирається та відкликається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості трьох членів строком на 3 (три ) роки. Голова правління призначається Наглядовою Радою. Члени та персональний склад правління Товариства призначаються головою правління та затверджується Наглядовою радою Товариства строком на 5 років.  Правління Товариства складається з 5 членів. До складу правління входять: -Голова правління; -Секретар правління -           Члени правління. Рішенням Голови правління Члени правління можуть бути закріплені за різними напрямами діяльності (фінанси, планування, виробництво, реклама тощо). Будь який Член правління може бути звільнений з посади Наглядовою радою у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем,  розголошення комерційної та іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій, або бездіяльності, що заподіють шкоду інтересам Товариства. На місце звільненого Члена правління на засіданні наглядової Ради затверджують  іншу кандидатуру. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників строком на 5 (п’ять) років у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до призначення нового складу Ревізійної комісії. На випадок неможливості виконання членами Ревізійної комісії своїх обов’язків Загальними зборами обираються два кандидати у члени Ревізійної комісії. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору.

 

9) Повноваження посадових осіб емітента

 

Статутом Товариства та відповідними Положеннями встановлені наступні повноваження посадових осіб Товариства: Наглядова Рада До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.  До виключної компетенції Наглядової Ради належить:  -  затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані  з діяльністю Товариства ; -підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів ; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; -       прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; -  прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -  затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; -   обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; -      затвердження умов контрактів, які укладатимуться  з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -      визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; -  вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -         прийняття рішення про вчинення значних правочинів; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних  паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -        питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних  зборів , за винятком випадків, встановлених Законом; -         посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.  Члени Наглядової Ради зобов’язані: -    діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; -         керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства; -виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;  -особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової Ради із зазначенням причини відсутності;  -  дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів): -     дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних  із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати  конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам. які не мають доступу да такої  інформації, а також використовувати  її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; -    своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій Раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  Члени Наглядової Ради, які порушили покладені на них обов’язки несуть  відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

 Правління До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом, або рішенням Вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Правління. До компетенції Правління належить: -         розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово- господарської діяльності Товариства; -            розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління; -            прийняття рішень про укладання правочинів від імені Товариства, а саме: всіх договорів (угод), у тому числі про надання товарних кредитів, здійснення бартерних операцій, укладання договорів, контрактів, пов’язаних з відстрочкою платежу, а також на продаж майна Товариства, передачу майна Товариства у заставу, передачу майна Товариства в оренду, лізинг, довірче управління матеріально-технічних цінностей, нематеріальних активів, землі, нерухомого майна тощо на суму 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; -  організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -   призначення керівників філій та представництв Товариства; -            забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із Наглядовою радою; розгляд та погодження умов колективного договору. Роботою Правління керує Голова Правління, який має право: -  скликати засідання Правління, визначити їхній порядок денний та головувати на них; -розподіляти обов’язки між членами Правління; -      без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії, в межах компетенції, визначеної цим Статутом; прийняття рішень про укладання правочинів від імені Товариства, а саме: всіх договорів (угод), у тому числі про надання товарних кредитів, здійснення бартерних операцій, укладання договорів, контрактів, пов’язаних з відстрочкою платежу, а також на продаж майна Товариства, передачу майна Товариства у заставу, передачу майна Товариства в оренду, лізинг, довірче управління матеріально-технічних цінностей, нематеріальних активів, землі, нерухомого майна тощо на суму, що не перевищую 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; відкривати та закривати рахунки у банківських установах; -         підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту. -     наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства ; -           в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства; -підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; -здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Члени Правління зобов’язані не розповсюджувати будь-які доведені до них конфіденційні відомості про діяльність Товариства, комерційну та виробничу таємницю. Обов’язок про збереження конфіденційності зберігає силу на протязі 3-х років після закінчення терміну виконання службових обов’язків членами Правління.  РевізорРевізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства, дотримання вимог ним Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів. Ревізійна комісія:контролює дотримання Правлінням Товариства законодавства та нормативно-правових актів України, рішень Загальних зборів з питань фінансово-господарської діяльності;розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності підприємства за підсумками попереднього (звітного) року;вносить на Загальні збори або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту його інтересів.Ревізійна комісія контролює та перевіряє:

виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав власників акцій щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;вжиття Правлінням заходів по недопущенню непродуктивних затрат; вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань податків до бюджетів всіх рівнів, а також правильність розрахунків з банківськими установами;вірність визначення розміру статутного фонду Товариства відповідної кількості акцій, що випускаються, рух статутного фонду;використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;стан каси і майна Товариства.Члени Ревізійної комісії зобов’язані:проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Правлінням, а також майна та каси;розглядати кошториси витрат та плати Товариства;здійснювати ревізію бухгалтерських документів;давати висновки по річним звітам та балансам, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними - Наглядову раду Товариства про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства;брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, завчасно (за три дня) повідомляти про неможливість присутності на засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України;при проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи підприємства та його підрозділів.

Ревізійна комісія має право:ревізувати і перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (грошових коштів, цінних паперів та інше);доступу у службові приміщення підприємства для з’ясування питань, пов’язаних з ревізією або перевіркою;отримувати від посадових осіб і співробітників документи та інформацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації;вимагати від Правління Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей;одержувати від керівників і матеріально відповідальних осіб підприємства та його під-розділів в разі проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок;пред’являти керівникам заводу та його підрозділів, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності АТ, виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності;вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради Товариства питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб та співробітників апарату Товариства;вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Товариства;

проводити службові розслідування;залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях  Наглядової  ради та Правління Товариства, присвячених питанням оцінки результатів його діяльності .Голова Ревізійної комісії несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати діяльності Ревізійної комісії. На вимогу Загальних зборів Голова Ревізійної комісії зобов’язаний надати звіт про роботу Ревізійної комісії та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності ревізійної комісії.В разі невиконання чи неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків Голова Ревізійної комісії уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії.Члени Ревізійної комісії відповідають за заподіяну ними Товариства шкоду відповідно до чинного законодавства. Члени Ревізійної комісії мають право отримувати винагороду у розмірах та порядку, встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства.

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4

 

Цей Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України; -при корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи підприємства та його механічний завод» за 2019рік (далі - Звіт незалежного аудитора), призначається для акціонерів та підрозділів. Ревізійна комісія має право: -  ревізувати і перевіряти грошові та бухгалтерські документи, керівництва приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод» звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та (далі - Товариство) і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (грошових фондового ринку України (далі - НКЦПФР) при розкритті Товариством регулярної річної інформації коштів, цінних паперів та інше); - доступу у службові приміщення підприємства для з’ясування питань, емітента цінних паперів.  Думка На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих пов’язаних з ревізією або перевіркою; -отримувати від посадових осіб і співробітників документи та аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що приватне інформацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 5-ти днів з дати акціонерне товариство «Каховський експериментальний механічний завод» не дотрималося в усіх подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації; -          вимагати від Правління суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п. 5) - п.п. 9) п. 3 ст. Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей; -401 Закону України № 3480-IV від 23.02.2006р. «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі - Закон одержувати від керівників і матеріально відповідальних осіб підприємства та його під-розділів в разі № 3480) та що інформація, наведена у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок; -товариства «Каховський експериментальний механічний завод» за 2019рік, яка зокрема стосується   пред’являти керівникам заводу та його підрозділів, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства; потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.  Пояснювальний параграф Звертаємо увагу на п. 8.1. «Наглядова рада» п. 8. «Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства» Звіту про корпоративне управляння, в якому зазначено, що Товариством не подані до НКЦПФР відомості щодо переобрання складу Наглядової ради Товариства, наш висновок не модифіковано внаслідок цього питання.  Основа для думки Ми провели перевірку складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод» за 2019рік. Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, зокрема - основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства. Проте, якщо б за результатами нашої перевірки інформації щодо інших показників, зокрема - щодо власного кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство (або кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, або щодо практики корпоративного управління), щодо проведених загальних зборів акціонерів (учасників) та загального опису прийнятих на зборах рішень, щодо персонального складу наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, ми дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми б повідомили про цей факт. Наше завдання є завданням з обмеженої впевненості, що не гарантує, що перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління, завжди виявить суттєві викривлення, якщо такі існують. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління.  Виконуючи перевірку інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод» за 2019рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод» за 2019рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим. Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод» за 2019рік, є вимоги ст. 401 Закону № 3480. Відповідальність Товариства викладено в розділі «Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями» нашого Звіту незалежного аудитора. Нашу відповідальність викладено в розділі «Відповідальність аудитора» нашого Звіту незалежного аудитора. Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що впевненості і супутні послуги» та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, знаходиться у власності АТ, виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів по включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності; -            вносити на розгляд стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми дотрималися вимог Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради Товариства питання стосовно діяльності незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому тих чи інших посадових осіб та співробітників апарату Товариства; -         вимагати залучення до участі у Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс етики) та в Законі України «Про перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Товариства; -   проводити службовіаудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017р. (далі - Закон №  розслідування; -  залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; -       вносити2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної  пропозиції до порядку денного Загальних зборів; -    ініціювати скликання позачергових Загальних компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Ми вважаємо, що зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом думки.  Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями дорадчого голосу у засіданнях  Наглядової  ради та Правління Товариства, присвячених питанням Відповідальність за складання та подання інформації у Звіті про корпоративне управління приватного оцінки результатів його діяльності . Голова Ревізійної комісії несе персональну відповідальність перед акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод» за 2019рік відповідно до Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати діяльності Ревізійної вимог, визначених ст. 401 Закону № 3480, несе управлінський персонал та ті, кого наділено найвищимикомісії. На вимогу Загальних зборів Голова Ревізійної комісії зобов’язаний надати звіт про роботу  повноваженнями.  Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо Ревізійної комісії та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності ревізійної комісії. В разі складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного невиконання чи неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків Голова Ревізійної акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод» за 2019рік, відповідно до комісії уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про вимог п.п. 5) - п.п. 9) п. 3 ст. 401 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії відповідають за до вимог п.п. 1) - п.п. 4) цієї частини статті 401 Закону № 3480.  Основні відомості про Товариство  заподіяну ними Товариства шкоду відповідно до чинного законодавства.  Члени Ревізійної комісії маютьПовна назва  Приватне акціонерне товариство «Каховський експериментальний механічний завод»  право отримувати винагороду у розмірах та порядку, встановленому Загальними зборами акціонерів Скорочена назва      ПрАТ «Каховський експериментальний механічний завод» Код ЄДРПОУ           00383840 Товариства.Місцезнаходження 74800, Херсонська область, місто Каховка, вулиця Мелітопольська, буд. 1-б Відомості про державну реєстрацію          Дата державної реєстрації: 01.04.1992р. Дата запису: 25.11.2005р. Номер запису: 1 500 120 0000 000228 Основні види діяльності        код КВЕД 28.13 Виробництво інших помп і компресорів (основний); код КВЕД 28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства; код КВЕД 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення Банківські реквізити р/р № UA193204780000026005924447014 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 Керівник (посада, прізвище, ім’я, по батькові) Голова правління Бжезицький Ігор Володимирович  Основні відомості про аудитора Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів: Приватне підприємство аудиторська фірма «Рада-аудит»  Номер реєстрації в ЄДРПОУ: 31221244  Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 2533  Місцезнаходження аудитора: м. Херсон, вул. 9 Січня, 21/29 Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0746 видане ПП АФ «Рада-аудит» Аудиторською палатою України на підставі Рішення № 354/3 від 25.01.2018р. (чинне до 31.12.2023р.).

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

 

Найменування юридичної

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості  іменні

Привілейовані іменні

д/н

д/н

д/н

0

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості  іменні

Привілейовані іменні

Бжезицька Валентина Миколаївна

1854784

51,0757

1854784

0

Панченко Ірина Володимирівна

501792

13,8180

501792

0

Бжезицький Ігор Володимирович

501792

13,8180

501792

0

 

 

 

 1. Структура капіталу

 

№ з/п

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов’язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

6

1

прості іменні

3631440

0,25

Відповідно до Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства акціонери мають наступні права: Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: " участь в управлінні акціонерним Товариством; " отримання дивідендів; " отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; " отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку визначеному діючим законодавством України. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається цим Статутом та чинним законодавством України. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонується іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропор-ційно кількості акцій, що належить кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Акцiонери Товариства зобов'язанi: дотримуватися вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України або Статутом Товариства. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України, установчими і внутрішніми документами Товариства та рішеннями його органів управління. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх документів Товариства і рішення його органів управління.

немає

 

 

 1. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1

відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Фізичні особи

2858368

78,7117

2858368

0

Усього:

2858368

78,7117

2858368

0

 

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій,

права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за

якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

 

Дата реєстрації пуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифі каційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

08.11.2010

5/21/1/10

UA4000107106

3631440

907860

3631440

0

0

Опис: Всі акції мають право голосу.

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби засоби (тис. грн.)

Основні засоби, усього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення

1994,2

1723,9

0

0

1994,2

1723,9

будівлі та споруди

1285,2

1184,1

0

0

1285,2

1184,1

машини та обладнання

234

196,6

0

0

234

196,6

транспортні засоби

438

312,8

0

0

438

312,8

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

37

30,4

0

0

37

30,4

2. Невиробничого призначення

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1994,2

1723,9

0

0

1994,2

1723,9

Опис: Станом на 31 грудня 2019 року основнi засоби пiдприємства складають: первiсна вартiсть - 8544,7 тис. грн.; сума зносу - 6820,8 тис. грн.; залишкова вартiсть - 1994,0 тис. грн. Ступень зносу-79,8% Основнi засоби утримуються на пiдприємствi для здiйснення господарської дiяльностi. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.Основнi засоби утримуються за рахунок власних коштiв . Орендованих основних засобiв у звiтному перiодi пiдприємство не має. Об'єкти оренди вiдсутнi.   Згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики встановленi наступнi строки використання основних засобiв: будiвлi та споруди - 20-40 рокiв, машини та обладнання 5-10 рокiв, транспортнi засоби - 5-20 рокiв, iншi основнi засоби - 4-5 рокiв. Всi основнi засоби використовуються за їх цiльовим призначенням та утримуються за власнi кошти емітента. Обмежень на використання основних засобiв не iснує, ступiнь використання становить 100%. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства.

 

 

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

913,3

1162,2

Статутний капітал (тис. грн)

907,9

907,9

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

907,9

907,9

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5,4 тис.грн.  Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 254,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 254,3 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

 

 

 

 

 

 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов‘язань

Дата виникнення

Непогашена частина (ис.грн)

Відсоток за боргу користування коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку

Х

0

Х

Х

у тому числі:

Х

0

Х

Х

Зобов’язання за цінними паперами

Х

0

Х

Х

у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):

Х

0

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0

Х

Х

за векселями (всього)

Х

0

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0

Х

Х

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0

Х

Х

Податкові зобов’язання

Х

167,7

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

9213,8

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

9381,5

Х

Х

Опис: Зобов"язань за цінними паперами немає.  У звітному періоді емітент не залучав кредитні кошти

 

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Рада-Аудит

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

31221244

Місцезнаходження

вул. 9 січня, 21/29, Херсон, Дніпровський, Херсонська область, 73000, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

П 000406

Найменування державного органу що видав ліцензію або інший документ

Реєстр аудиторів та суб"єктів аудиторської діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.10.2017

Міжміський код та телефон

5552 454612

Факс

5552 454611

Вид діяльності емiтенту

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

Опис: Надає емітенту аудиторські послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Київська область, 04107  УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Найменування державного органу що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

044 591 04-00

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Особа надає послуги по обслуговуваню випуску  цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа " Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

Антоновича, 51, оф 1206, Київ, Київська область, 03150, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR /00001/АРА

Найменування державного органу що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

044 287 56 70

Факс

044 287 56 73

Вид діяльності

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

Опис: Оприлюднення регульованої інформації

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата  (рік, місяць, число

2020.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД

 

за ЄДРПОУ

00383840

ТериторіяКАХОВКА

за КОАТУУ

6510400000

Організаційно-правова Акціонерне товариство форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної   Виробництво машин і устатковання для виготовлення  діяльності харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну

 

за КВЕД

28.93

Середня кількість працівників, осіб  46

 

 

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

 

 

Адреса,  Мелітопольська,1 Б, Каховка, Каховський, Херсонська область, 74800, УКРАЇНА, телефон 05536  27347

 

 

 

 

Баланс на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

1994,2

1723,9

первісна вартість

1011

8539,4

8544,7

знос

1012

(   6545,2   )

(   6820,8   )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1994,2

1723,9

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

1161,6

3464,3

у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

284,5

281,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками  з бюджетом

1135

30,4

1,8

     у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

588,8

1210,6

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1,1

204,7

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

324,9

1162,7

Усього за розділом II

1195

2391,3

6325,2

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

4385,5

8049,1

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

907,9

907,9

Додатковий капітал

1410

3448,4

3448,4

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-3194,1

-5688,7

Неоплачений капітал

1425

0

0

Усього за розділом I

1495

1162,2

-1332,4

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

1917

7180,3

розрахунками з бюджетом

1620

36,3

167,7

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

25,1

49,1

розрахунками з оплати праці

1630

182,7

177,4

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

1062,2

1807,0

Усього за розділом III

1695

3223,3

9381,5

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

4385,5

8049,1

 

Примітки: д/н

 

Керівник

Бжезицький Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Захарченко Людмила Антонівна

 

 

 

 

 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД

за ЄДРПОУ

00383840

Дата

2020.01.01

 

 

 1. Звіт про фінансові результати

 

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

 

 

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)

200

2230,5

9565,2

Інші операційні доходи

2120

119,3

336,0

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

2349,8

9901,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(  2826,5  )

(  7982,8  )

Інші операційні витрати

2180

(   2017,9  )

(  2616,7  )

Інші витрати

2270

(       0       )

(   233,3   )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(   4844,4  )

( 10832,8  )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-2494,6

-931,6

Податок на прибуток

2300

(             0          )

(       -8,6      )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-2494,6

-923

 

 

Керівник

Бжезицький Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

 Захарченко Людмила Антонівна

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Бжезицький Ігор Володимирович підтверджує, що річна фінансова звітність ПрАТ "Каховський експериментальний механічний завод" підготовлена згідно з Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",  містить достовірне та об"єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, а також про те, що  звіт керівницта включає достовірне та об"єктивне подання  інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента. Консолідована фінансова звітність емітентом не здається.